„Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака“ официално е регистрирана като  сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност

Ucredavane MIG

 

  На 18.08.2023 г. се проведе Учредително събрание за учредяване на сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака“ („МИГ Ветово-Цар Калоян-Опака“). Дейността е в изпълнение на проект „Учредяване на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака за успешно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода ВОМР“, одобрен за финансиране с Административен договор № РД50-44 на 15.03.2023 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

На учредителното събрание присъстваха представители на публичния сектор в лицето на Община Ветово, Община Цар Калоян и Община Опака, както и представители на стопанския и нестопанския сектори.

Кметът на Община Ветово, д-р Мехмед Мехмед, откри събранието с приветствие към всички учредители. След гласуване по точките от дневния ред, единодушно беше взето решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака“. Бяха приети Устав на организацията и състав на Управителния съвет.

В резултат на проведеното Учредително събрание и след подаване на необходимите документи към Агенция по вписванията беше учредено Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака“ с ЕИК 207511444.

Основният предмет на дейност на Сдружението е прилагане на територията на общините Ветово, Цар Калоян и Опака на подхода „Водено от общностите местно развитие (ВОМР)“ чрез разработването, кандидатстването за финансиране и последващо (в случай на одобрение и подписване на договор) изпълнение и управление на интегрирана Стратегия за ВОМР.

 

„Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака“ е разработен по 

Проект: „Учредяване на Местна инициативна група Ветово-Цар Калоян-Опака за успешно развитие на местните общности, чрез прилагане на подхода ВОМР”, Административен договор № РД50-44/ 15.03.2023 г.

Бенефициент: Община Ветово, адрес: гр. Ветово, ул. ”Трети март” 2, тел.: 081612253,

e-mail: vetovo@vetovo.bg, уебсайт: www.vetovo.bg